సూచిక

1, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

పద విభాగంతో పారాయణానికి అనువుగా మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రమ్

మహిషాసుర మర్దిని


మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రమ్ - మొదటి భాగం 

అయి గిరినందిని, నందిత మేదిని, విశ్వ వినోదిని, నందినుతే
గిరివర వింధ్య శిరోధి నివాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే |
భగవతి హే! శితికంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరి కృతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 01 ||

సురవర వర్షిణి, దుర్ధర ధర్షిణి, దుర్ముఖ మర్షిణి, హర్షరతే
త్రిభువన పోషిణి, శంకర తోషిణి, కిల్బిష మోషిణి, ఘోషరతే |
దనుజ నిరోషిణి, దితిసుత రోషిణి, దుర్మద శోషిణి, సింధుసుతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 02 ||

అయి జగదంబ మదంబ కదంబ వనప్రియ వాసిని హాసరతే
శిఖరి శిరోమణి తుంగ హిమాలయ శృంగ నిజాలయ మధ్యగతే |
మధు మధురే మధు కైటభ గంజిని కైటభ భంజిని రాసరతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 03 ||

అయి శతఖండ విఖండిత రుండ వితుండిత శుండ గజాధిపతే
రిపుగజ గండ విదారణ చండ పరాక్రమ శుండ మృగాధిపతే |
నిజభుజ దండ నిపాతిత ఖండ విపాతిత ముండ భటాధిపతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 04 ||

అయిరణ దుర్మద శత్రు వధోదిత దుర్ధర నిర్జర శక్తి భృతే
చతుర విచార ధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే |
దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మతి దానవ దూత కృతాంతమతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 05 ||

అయి శరణాగత వైరి వధూవర వీర వరాభయ దాయకరే
త్రిభువన మస్తక శూల విరోధి శిరోధి కృతామల శూలకరే |
దుమిదుమి తామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 06 ||

అయి నిజ హుంకృతి మాత్ర నిరాకృత ధూమ్ర విలోచన ధూమ్ర శతే
సమర విశోషిత శోణిత బీజ సముద్భవ శోణిత బీజలతే |
శివశివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 07 ||

ధనురనుసంగ రణక్షణ సంగ పరిస్ఫుర దంగ నటత్కటకే
కనక పిశంగ పృషత్క నిషంగ రసద్భట శృంగ హతావటుకే |
కృత చతురంగ బలక్షితి రంగ ఘటద్బహు రంగ రటద్బటుకే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 08 ||

జయ జయ జప్య జయేజయ శబ్ద పరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే
భణభణ భింజిమి భింకృత నూపుర శింజిత మోహిత భూత పతే |
నటిత నటార్ధ నటీనట నాయక నాటిత నాట్య సుగానరతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 09 ||

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే
శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్ర వృతే |
సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 10 ||

సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్ల రతే
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే |
సిత కృత పుల్లి సముల్ల సితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||             || 11 ||

 మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రమ్ - రెండవ భాగం

అవిరళ గండ గలన్మద మేదుర మత్త మతంగజ రాజపతే
త్రిభువన భూషణ భూత కళానిధి రూప పయోనిధి రాజసుతే |
అయి సుదతీ జన లాలస మానస మోహన మన్మథ రాజసుతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||                  || 12 ||

కమల దళామల కోమల కాంతి కలా కలితామల భాల లతే
సకల విలాస కళా నిలయక్రమ కేళి చలత్కల హంస కులే |
అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమి లద్భ కులాలి కులే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 13 ||

కర మురళీ రవ వీజిత కూజిత లజ్జిత కోకిల మంజుమతే
మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజిత శైల నికుంజ గతే |
నిజగుణ భూత మహా శబరీ గణ సద్గుణ సంభృత కేళి తలే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 14 ||

కటి తట పీత దుకూల విచిత్ర మయూఖ తిరస్కృత చంద్ర రుచే
ప్రణత సురాసుర మౌలి మణిస్ఫుర దంశుల సన్నఖ చంద్ర రుచే |
జిత కనకాచల మౌళి పదోర్జిత నిర్భర కుంజర కుంభ కుచే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||             || 15 ||

విజిత సహస్ర కరైక సహస్ర కరైక సహస్ర కరైక నుతే
కృత సుర తారక సంగర తారక సంగర తారక సూను సుతే |
సురథ సమాధి సమాన సమాధి సమాధి సమాధి సుజాత రతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 16 ||

పద కమలం కరుణా నిలయే వరి వస్యతి యోనుదినం స శివే
అయి కమలే కమలా నిలయే కమలా నిలయః స కథం న భవేత్ |
తవ పదమేవ పరం పదమిత్య నుశీలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 17 ||

కనక లసత్కల సింధు జలైరను సించినుతే గుణ రంగ భువం
భజతి స కిం న శచీ కుచ కుంభ తటీ పరిరంభ సుఖానుభవమ్ |
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||             || 18 ||

తవ విమలేందు కులం వదనేందు మలం సకలం నం కూలయతే
కిము పురుహూత పురీందు ముఖీ సుముఖీ భిరసౌ విముఖీ క్రియతే |
మమ తు మతం శివనామ ధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||             || 19 ||

అయి మయి దీన దయాళు తయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్య ముమే
అయి జగతో జనమీ కృపయాసి యథాసి తథాను మితాసిరతే |
యదు చిత మత్ర భవత్యురరీ కురుతా దురుతా పమపా కురుతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 20 ||

|| ఇతి ఆది శంకరాచార్య విరచిత శ్రీమహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

అందరికీ దసరా శుభా కాంక్షలు
సూర్య నారాయణ వులిమిరి  

5 కామెంట్‌లు:

 1. పదవిచ్ఛేదన అనకూడదండీ ! పదవిభాగం అనాలి.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అజ్ఞాత గారికి, మంచి సూచన చేసారు. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సంతోషం,
  ఏ లక్ష్యం తో ఎలా దీనిని పర+అయనం=పారాయణం
  చెయ్యాలో కూడా వివరించగలరు అని విన్నపము
  actually మహిష అంటే మనలో ఉండే అరిషడ్వర్గాలు
  some thing like that అని విన్నాను
  తెలిసి ఉంటె తెలుప గలరు
  శ్రీ మాతా

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఓం తత్ సత్ గారు, క్షమించాలి. మీ పేరు తెలియదు కాబట్టి. నా లక్ష్యం చదువరులకు క్లిష్టంగా ఉన్న సంస్కృత పదాలను పలకడానికి సులభంగా పొందుపరచడం. ఈ స్తోత్రాన్ని ముఖ్యంగా దసరాలలో చదువుతారు. అంతకు మించి ప్రత్యేకమైన సందర్భం ఇంకేదయినా వుందో నాకు తెలియదు. మీ సూచనకు ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అయ్యా... మీరు చేసిన పద విభజన చాలా అభినందనీయం... మా పిల్లలకీ నేర్పిచడానికి చాలా ఉపయోగ పడింది..
  అలాగే మరో సహాయం అర్ధిస్తున్నాను..ఈ స్తోత్రానికి స-సందర్భ టికా తాత్పర్య వివరణ అందిప ప్రార్ధన...
  నేను net లో మరియు ఎన్నో గ్రంధాలయాలలో ఈ స్తోత్రానికి అందలి పదాల -- పర్యాయ పదాలకు అర్ధం వెతుకుటలో నిష్ఫల ప్రయత్నం చేసితిని.. సహాయ పడ గలరు....

  రిప్లయితొలగించండి