సూచిక

14, మే 2011, శనివారం

గణేశ శ్లోకం: అగజానన పద్మార్కం తాత్పర్యం


గణేశ  శ్లోకం:
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం 
అనేక దం తం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే 

ప్రతి పదార్ధంఅగజ = పార్వతి;  'గ' అంటే గమించేది లేదా చలించేది. 'అగము' = గమించ లేనిది లేదా చలించలేనిది (అనగా అచలమైనది) ఈ సందర్భంలో 'కొండ' లేదా 'పర్వతం' అని అర్ధం. 'జ' అంటే పుట్టినది. 'అగజ' అంటే కొండ లేదా పర్వతము నకు పుట్టినది = పర్వత తనయ = పార్వతి. ఆనన = ముఖము; పద్మ = కమలము, తామర పువ్వు; ఆర్కం = సూర్యుడు; గజ = ఏనుగు; ఆననం = ముఖము; అహః = దినము/పగలు; నిశం = రాత్రి; అనేక = చాల; దం =  ఇచ్చునది/ఇచ్చువాడు (వరములు) ; తం = అతని; భక్తానాం = భక్తుల కొరకు; ఏక = ఒకే; దంతం =  పన్ను/దంతము; ఉపాస్మహే = ఉపాసింతును/పూజింతును.
   
తాత్పర్యం: గజ ముఖుడైన వినాయకుని పగలు రాత్రి చూస్తున్న పార్వతీ దేవి ముఖము... సూర్యుని చూసిన పద్మము వలె వికసించినది. అన్ని వరములను తన భక్తులకు ఒసగే ఆ ఏకదంతుని ప్రార్థించెదను. 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి