సూచిక

20, ఆగస్టు 2011, శనివారం

అందరికీ శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు


వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనం 
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం 

ప్రతి పదార్థము: వసుదేవ = వసుదేవుడు (శ్రీ కృష్ణుని తండ్రి); సుతం = కొడుకు; కంస = కంసుడు (కృష్ణుని మేనమామ); చాణూర = చాణూరుడు (కంసుని ఆస్థాన మల్లయోధుడు); మర్దనం = చంపిన వాడు; దేవకీ = కృష్ణుని తల్లి అయిన దేవకీ దేవి; పరమ = మిక్కిలి; ఆనందం = సంతోషం; కృష్ణం = కృష్ణుని; వందే = నమస్కరింతును; జగత్ = ప్రపంచము; గురుం = గురువుని.

తాత్పర్యం: వాసుదేవుని కొడుకైన, తల్లియైన దేవకీ దేవికి మిక్కిలి ఆనందమును కలిగించిన, కంసుడు, చాణూరుడు వంటి దుష్టులను మట్టుబెట్టినట్టి, జగత్గురువైనట్టి శ్రీకృష్ణుని నమస్కరింతును.


అందరికీ శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు 

3 కామెంట్‌లు: