20, ఫిబ్రవరి 2012, సోమవారం

అక్షరమాలను అపురూపంగా అమర్చి కూర్చిన శివ స్తోత్రం

శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు
 శివుని అక్షర మాల లో ప్రతి ఒక్క అక్షరం తో ఒక్కొక్క పంక్తి ప్రారంభం అయ్యేలా వర్ణించే అక్షర మాలాస్తవం 'సాంబ సదాశివ స్తోత్రం'. ఇందులో ఋ, ఋ ల తరువాత వచ్చే అలు, అలూ లకు ప్రస్తుతం ఉన్న లిపిలో అక్షరాలు లేవు. బహుశా ఇవి వాడుకలో లేక పోవడం వలనేమో. వాటి స్థానే ళు, ళూ లు ఉపయోగించారు స్తోత్ర రచయితలు. ఈ శివ అక్షర మాలా స్తవం ఎవరు వ్రాసారో తెలియదు. కాని మన అక్షర మాలలోని ఇంచు మించు ప్రతి ఒక్క అక్షరం తో ప్రారంభం అయ్యేలా ఈ స్తోత్రాన్ని రచించడం అపూర్వమైన విషయం. ఇది ఒకసారి నా "స్వగతం"  బ్లాగులో ప్రస్తావించాను. మరల శివరాత్రి సందర్భంగా గుర్తు చేసుకోవాలనిపించింది.   


గానం: శ్రీ హరి అచ్యుత రామ శాస్త్రి

సాంబసదాశివ స్తోత్రం మొదటి భాగం - ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
సాంబ సదాశివ స్తోత్రం రెండవ భాగం - ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి    
శ్రీ సాంబ సదాశివ అక్షరమాలాస్తవః

సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||

ద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర, అగణితగుణగణ అమృతశివ  (2) | సాంబ |       
నందామృత ఆశ్రితరక్షక ఆత్మానంద మహేశశివ            (2) | సాంబ |
ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ, సుందరరూప సురేశశివ        (2) | సాంబ |     
శసురేశమహేశ జనప్రియ, కేశవసేవిత పాదశివ             (2) | సాంబ |

రగాదిప్రియ భూషణ శంకర, నరకవినాశ నటేశశివ           (2) | సాంబ |              
ర్జితదానవనాశ పరాత్పర, ఆర్జిత పాపవినాశశివ             (2) | సాంబ |      
గ్వేదశ్రుతి మౌళి విభూషణ, రవిచంద్రాగ్ని త్రినేత్రశివ       (2) | సాంబ |      
పమనాది ప్రపంచ విలక్షణ, తాపనివారణ తత్వశివ       (2) | సాంబ |

లింగస్వరూప సర్వ బుధప్రియ మంగళ మూర్తి మహేశశివ    (2) | సాంబ |             
ళూతాధీశ్వర రూపప్రియశివ వేదాంతప్రియ వేద్యశివ          (2) | సాంబ |              
కానేక స్వరూప విశ్వేశ్వర లోహిహృదిప్రియ వాసశివ         (2) | సాంబ |    
శ్వర్యాశ్రయ చిన్మయ చిద్ఘన అచ్యుతానంత మహేశశివ      (2) | సాంబ |

ఓంకారప్రియ ఉరగవిభూషణ, హ్రీంకారాది మహేశశివ          (2) | సాంబ |
రసలాలిత అంతకనాశన, గౌరిసమేత గిరీశశివ                (2) | సాంబ |
అంబరవాస చిదంబరనాయక, తుంబురునారద సేవ్యశివ      (2) | సాంబ |
ఆహారప్రియ ఆదిగిరీశ్వర, భోగాదిప్రియ పూర్ణశివ                (2) | సాంబ |

మలాక్షార్చిత కైలాసప్రియ, కరుణాసాగర కాంతిశివ            (2) | సాంబ |
డ్గశూల మృగ ఢక్కాధ్యాయుత, విక్రమరూప విశ్వేశశివ      (2) | సాంబ |
గంగాగిరిసుత వల్లభ గుణహిత, శంకరసర్వ జనేశశివ           (2) | సాంబ |        
ఘాతకభంజన పాతకనాశన, గౌరీసమేత గిరిశశివ               (2) | సాంబ |
జ్ఞజ్ఞాశ్రిత శృతిమౌళి విభూషణ, వేదస్వరూప విశ్వేశశివ         (2) | సాంబ |

చండ వినాశన సకల జనప్రియ, మండలాధీశ మహేశశివ      (2) | సాంబ |  
త్రకిరీట సుకుండలశోభిత, పుత్రప్రియ భువనేశశివ            (2) | సాంబ |     
న్మజరామృతి నాశనకల్మష, జరహితతాప వినాశశివ         (2) | సాంబ |       
ఝంకారాశ్రయ భృంగిరిట ప్రియ, ఒంకారేశ మహేశశివ          (2) | సాంబ |      
జ్ఞానాజ్ఞాన వినాశక నిర్మల, దీనజనప్రియ దీప్తశివ               (2) | సాంబ |

టంకాధ్యాయుత ధారణ సత్వర, హ్రీంకారాది సురేశశివ           (2) | సాంబ |     
ఠంకస్వరూప సహకారోత్తమ, వాగీశ్వర వరదేశశివ                (2) | సాంబ |
డంభ వినాశన డిండిమభూషణ, అంబరవాస చిదీశశివ          (2) | సాంబ |
ఢంఢం డమరుక ధరణీనిశ్చల, ఢుంఢి వినాయక సేవ్యశివ       (2) | సాంబ |
ళిన విలోచన నటనమనోహర, అళికులభూషణ అమృతశివ  (2) | సాంబ |

త్వమసిత్యాది వాక్య స్వరూపగ, నిత్యానంద మహేశశివ      (2) | సాంబ |       
స్థావరజంగమ భువనవిలక్షణ, భావుక మునివర సేవ్యశివ     (2) | సాంబ |           
దుఃఖవినాశన దళితమనోన్మన, చందనలేపిత చరణశివ        (2) | సాంబ |
రణీధర శుభధవళ విభాస్వర, ధనదాది ప్రియ దానశివ       (2) | సాంబ |            
నానామణిగణ భూషణ నిర్గుణ, నటన జనప్రియ నాట్యశివ      (2) | సాంబ |

న్నగభూషణ పార్వతినాయక, పరమానంద పరేశశివ        (2) | సాంబ |             
ఫాలవిలోచన భానుకోటి ప్రభ, హాలాహలధర అమృతశివ       (2) | సాంబ |            
బంధవినాశన బృహదీసామర, స్కందాదిప్రియ కనకశివ         (2) | సాంబ |           
స్మవిలేపన భవభయనాశన, విస్మయరూప విశ్వేశశివ        (2) | సాంబ |
న్మథనాశన మధుపానప్రియ, సుందర పర్వతవాసశివ       (2) | సాంబ |        

తిజన హృదయ నివాసిత ఈశ్వర విధి విష్ణ్వాది సురేశశివ  (2) | సాంబ |
రామేశ్వర రమణీయ ముఖాంబుజ, సోమేశ్వర సుకృతేశశివ    (2) | సాంబ |
లంకాధీశ్వర సురగణసేవిత, లావణ్యామృత లసితశివ            (2) | సాంబ |   
రదాభయకర వాసుకిభూషణ, వనమాలాది విభూషశివ       (2) | సాంబ |

శాంతిస్వరూప జగత్రయ చిన్మయ కాంతిమతిప్రియ కనకశివ   (2) | సాంబ |
ణ్ముఖజనక సురేంద్రమునిప్రియ, షాడ్గుణ్యాది సమేతశివ      (2) | సాంబ |        
సంసారార్ణవ నాశన శాశ్వత, సాధుహృది ప్రియవాసశివ      (2) | సాంబ |               
ర పురుషోత్తమ అద్వైతామృత, పూర్ణమురారి సుసేవ్యశివ    (2) | సాంబ |      
ళాళితభక్త జనేశనిజేశ్వర, కాళినటేశ్వర కామశివ                 (2) | సాంబ | 
క్షరరూపాది ప్రియాన్వితసుందర, సాక్షిజగత్రయ స్వామిశివ      (2) | సాంబ |

సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||